آموزش مدیریت سرمایه در شرط بندی از روش ریاضی پرسود و جبران تمامی باخت ها

مدیریت مالی و مدیریت هاي‌ سرمایه گذاری همیشه در شرط بندی ها می‌تواند سود دهی بالایی داشته باشد و شما می توانید با زبان ریاضی در شرط بندی ها یک سود بسیار خوبی را برای خود کنید در ادامه با آموزش مدیریت سرمایه گذاری در شرط بندی روش ریاضی پرسود و جبران تمامی باخت ها سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

مدیریت سرمایه گذاری در شرط بندی 

بـه گزارش برترین بت امید رياضي بـه ما مي گويد نیازي نیست كه ھمه معاملات شما و حتي نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شـايدھمه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد .برای ورود بـه سایت معتبر پیشبینی هاي‌ فوتبالی و شرط بندی هاي‌ معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

فرمول امید رياضي :

Mathematical Expectancy = [ ۱ + «W/L» ] * P – ۱

 

در اينجا W مت وسط سود شما در ھر معامله و L متوسط ضرر شما در ھر معاملـه مـي باشـد و P» بـه درصـد » احتمـال بـرد سیـستم شما درمعاملات اسـت .يعني اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سـود شما در ھـر معاملـه ١٠ دلار باشـد و میـانگین ضـرر شما در ھـرمعامله ۵ دلار باشد امید رياضي سیستم شما منفي ٠٫۴ مي باشد .امید رياضي يك سیستم سودده بايد از صفر بیشتر باشد .

آموزش مدیریت سرمایه در شرط بندی از روش ریاضی پرسود و جبران تمامی باخت ها

براي اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسـط سـود در ھـرمعامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در ھر معامله كاھش يابد .براي اينكه بتوانیم امید رياضي يك سیستم را بدسـت آوريـم مـي بايـست يـك مجموعـه از معـاملات ان سیـستم كـه حـداقل ١٠٠ معاملـه راداشته باشد انتخاب كنیم.

 

محاسبه میزان سود و زیان در شرط بندی 

و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دھیم .براي بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم .براي بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن ھاي سودده را بر تعداد پوزيشن ھاي سودده تقسیم كنیم .

 

اهرم های نا متقارن در مدیریت سرمایه

دراين درس با مفھوم نسبت اھرمي نامتقارن آشنا مي شويم . اين نسبت بـه ما مي گويد گرچه قدر ضـرر دھـیم مـي بايـست چقـدر سـودكنیم تا ان ضرر جبران شود . در اينجا بـه اين موضوع پي خواھیم برد كه ھر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن ان مشكل تر و شايد غیـر ممكـن شود .

 

فرمول نسبت اھرمي نامتقارن :

Asymmetrical Leverage % = [ ۱ / «۱ – L %» ] – ۱

 

در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه مي باشد، مثلاً اگر ٢۵ درصد «٠٫٢۵ «ضرر كنیم نیاز بـه ٣٣ درصد سود براي جبران داريم و اگـر ۵٠ درصـدضرر كنیم نیاز بـه ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دھیم نیاز بـه ٩٠٠ درصد سود داريم .

 

ھمواره بايد بر روي ضررھاي خود كنترل داشته باشیم و بـه آنھا تا جايي اجازه رشد دھیم كه سیستم معـاملاتي مـا توانـايي جبـران ان را بـهراحتي داشته باشد .

 

سیستم ریاضی در مدیریت سرمایه گذاری

حال اينكه از كجا بفھمیم سیستم ما چقدر توانايي جبـران دارد بايـد نـرخ سـوددھي سیـستم خـود را ھمـواره حـساب كنـیم و ببینـیم در ھـرمعامله طبق معمول انتظار چند درصد سود را داريم و ھمینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل اسـت.

 

ضريب سودآوري در شرط بندی ریاضی

دراين درس با ضريب سودآوري آشنا مي شويم . ضريب سودآوري معیـاري اسـت كـه مـ ی تـوانیم رونـد سـوددھي سیـستم خـود را ارزيـابيكنیم، اين شماره مي بايست ھمواره بزرگ تر از ١ باشد .

 

فرمول ارزیابی ضريب سودآوري :

Profit Factor = Gross Win / Gross Loss

 

در اينجا منظور از Win Gross سود ناخالص يا ھمان مجموع سود تمامي پوزيشن ھاي سودده و Loss Gross ضـرر ناخـالص يـا ھمـان مجمـوعضرر تمامي پوزيشن ھاي ضرر ده مي باشد و پس بايد دقت داشته باشیم كه ھمواره مجموع سودھايمان بايد از مجموع ضررھايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يـك نگـاهداريم .

 

تفاوت شرط بندي و گمانه زني در معاملات

ھمانطور ك ه مي دانیم شرط بندي قمار محسوب مي شود و كاري ناپسند مي باشد لذا بايد تفاوت ان رابا گمانه زنـي «تجـارت صـحیح » درككنیم تا بتوانیم بـه درك عمیق تري نسبت بـه ريسك دراين بازار برسیم .برای ورود بـه سایت معتبر پیشبینی هاي‌ فوتبالی و شرط بندی هاي‌ معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

آموزش مدیریت سرمایه در شرط بندی از روش ریاضی پرسود و جبران تمامی باخت ها

بین شرط بندي و گمانه زني دو تفاوت اساسي وجوددارد :

-١ شرط بندي ريسك غیر منطقي بوجود ميآورد ولي در گمانه زني ريسك ذاتي موجود توزيع مي شود .

-٢ در شرط بندي علم آمار و احتمال ناديده گرفته مي شود ولي در گمانه زني از امتیاز اين علم استفاده مي شود .

 

جبران شکست های زیاد در شرط بندی 

براي نمونه يك قمارباز فكر مي كند اگر چندين شكست پیاپي داشته باشد در دفعات بعد شانس بـرد او ا فـزايش مـي يابـد لـذا ريـسك خـود را بیشتر مي كند ودر صورتي كه اين كار خطاست و ريسك ھر معامله مستقل از معامله قبل اسـت پس در اينجا علم آمار و احتمـالتوسط قمارباز ناديده انگاشته شده اسـت.برای ورود بـه سایت معتبر پیشبینی هاي‌ فوتبالی و شرط بندی هاي‌ معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

نگاهی دقیق مديريت سرمايه

مفھوم دقیق مديريت سرمايه محدود بـه اين تعريف اسـت كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتي ريسك شود .انتظارات ديگري كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كي بـه حجم معامله فعلـي بیافزائیم يا آن را كاھش دھیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه مي باشند

 

استراتژی مونته کارلو در شرط بندی 

دراين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا مي شويم تا بتوانیم روش معـاملاتي خودمـان را بـه صـورت صـحیح تـست نمـائیم و از نتـايج تـست بـااطینان بالايي استفاده كنیم و تحلیل مئنته كارلو يك تكنیك محاسباتي اسـت كه داده ھاي آماري يك مدل را بادقت قابل اطمیناني شبیه سازي مي كند .

 

دراين تحلیل طبق معمول ھر پارامتر ھزار بار با نمونه ھاي متفاوتي از داده ھاي آماري تـست مـي شـود و نتیجـه ٩۵ درصـد از ايـن ھـزار بـار بـرايپارامتر مورد نظر لحاظ مي شود .

 

مثلاً ا گر بخواھیم تاثیر ريسك ١٠ درصدي ثابت در ھر معامله را در يك فهرست ١٠٠ تايي از معاملات بررسـي كنـیم، ھـزار لیـست مجـزاي ١٠٠تايي از فهرست اولیه بوجود مي آوريم كه در آنھا اعضاي فهرست بـه صورت تـصادفي چیـده شـده انـد، آنگـاه تـاثیر ريـسك ١٠ درصـدي را در ھـر

 

فهرست يادداشت مي كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع بـه ازاي ان ريسك ١٠ درصدي نتیجه نھايي معاملات ۶٠ درصد زيـان را بـه ھمـراه آورد پـسبا خاطرجمعی ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواھد شد .در مثال فوق فهرست ١٠٠ تايي داده ھاي آماري ما و ريسك ١٠ درصدي ثابت پارامتر مورد بررسي ما مي باشد .

 

ترفند های مونته کارلو در بردهای شرط بندی 

در تحلیل مون ته كارلو از داده ھايي استفاده مي شود كه بوقوع پیوسته اند، يعني نتايج بـك تـست يـا فـوروارد تـست گذشـته، بنـابراين نقـاطورود و خروج در ھر معامله مشخص مي باشد .

 

مطمئنا براي شبیه سازي تحلیل مونته كارلو مي بايست برنامه نوشت و از ماشـین اسـتفاده نمـود، در ھمـین جـا از دوسـتا ن برنامـه نـويسعلاقه مند دعوت مي كنم براي راحتي دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط براي پارامتر ريسك كد كنند، يعني در برنامـه جـايي بـراي ثبـت داده

 

ھاي آماري «ورود و خروج از معامله »؛ جايي براي ثبت مقدار اولیه حساب، جايي براي ثبت مقـدار ريـسك در ھـر معاملـه تعبیـه كننـد و وقتـيكلید شبیه سازي زده مي شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ھا نتیجه چه مي شود .

 

تعیین میزاد سود در شرط بندی 

معامله يك لاتي در حساب ھزار دلاري يك اشتباه بزرگ مي باشد، زيرا با چند باخت متـوالي بايـد بـا حـساب خـداحافظي نمـود، ھمـین طـورھمین معامله يك لاتي در يك حساب ١٠٠ ھزار دلاري باز ھم اشتباه اسـت زيـرا مقـدار بیـشتر مـارجین بـي مـصرف مانـده اسـت ودر نھايـتپرفورمنس را كاھش مي دھد .

آموزش مدیریت سرمایه در شرط بندی از روش ریاضی پرسود و جبران تمامی باخت ها

هدف از مدیریت سرمایه از زبان ریاضی

نقش كلیدي مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله مي باشد تا كارائي حساب افزايش يابد .روش ھاي مطرح شده متفاوتي براي تعیین حجم وجود دارند كه بـه دو دسته كلي تقسیم بندي مي شوند :

 

-١ روشھاي مارتینگل

-٢ روشھاي آنتي مارتینگل

 

در روشھاي مارتینگل با افزايش ضرر بـه حجم معاملات افزوده مي شود تا از يك برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و ھمـه ضـررھا پوشـشداده شود، اين روشھا پايه علمي ندارند ودر ھمه جا ك اربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود مي باشند.

 

و فقط يك نـوع خـاص آنتحت عنوان “میانگین ھزينه ” مي تواند مورد استفاده قرار گیرد . منظور از میانگین ھزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوري توزيع شـود كـه

 

ریسک های نهایی در شرط بندی 

ريسك نھايي بیشتر از ريسك اولیه ای كه براي پوزيشن در نظ ر گرفته ايم نشود، دراين صورت مي توان با فاصله ھايي كـه پوزيـشن در ضـرر رفته بـه حجم افزود، مثلاً اگر براي پوزيشن ١ لات مي توانیم در ھمان ابتدا درنظر بگیريم و ريسك ما طوري اسـت كه مي توانیم اسـتاپ ١٠٠ پیپي را براي ان تحمل كنیم.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی و پیش بینی

در ابتدا ٠٫٣ از اين ١ لات را استفاده مي كنیم و اگر در ضرر رفتیم باز ٠٫٣ ديگـر اسـتفاده مـي كنـیم و ھـیچ گـاه براي پوزيشن مورد نظر از ١ لات بالاتر نمي رويم، برای ورود بـه سایت معتبر پیشبینی هاي‌ فوتبالی و شرط بندی هاي‌ معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.